Kamil Zmeškal is a user on qoto.org. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Kamil Zmeškal @KamilZm

Vydali jsme podrobnou a myslím, že i velmi zajímavou publikaci Historický vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu a státních orgánů v civilní sféře (1918-2018): geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/hi

Prezentace ze stejnojmenné akce: geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/pr

Moc se mi to líbí.