Kamil Zmeškal is a user on qoto.org. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Kamil Zmeškal @KamilZm

Včera změnila definici jednotka 1kg, nově je odvozenina od Planckovy konstanty.
cnet.com/news/scientists-are-a
Pokud by vás to zajímalo více, tak o tom už před 3 lety hezky povídal P. Kulhánek ve své přednášce Nová soustava jednotek SI na obzoru.
youtu.be/oHrXjolhI-k?t=3040