Kamil Zmeškal is a user on qoto.org. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Kamil Zmeškal @KamilZm

Nemohli jste přijít na přednášky Akademie věd ČR v rámci Týdne vědy a techniky? Podívat se na ně můžete ze záznamu.
youtube.com/playlist?list=PLAb