@kmic Najlepsze jest to, że wytłumaczenie topnienia lodowców poprzez opadanie pyłów w tym sadzy wytłumaczyli, tak jak współczesne źródła naukowe tłumaczą, niektóre problemy związane ze zmianą klimatu i topnieniem lodowców itp. Albo, rozmawiali o tym podczas pisania scenariusza albo mieli niezłego fuksa z tą "ludową mądrością".

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.