Follow

„Tegoroczny październik był anomalnie ciepły❗️ Temperatura powietrza była aż o 1,8°C wyższa od średniej wieloletniej dla tego miesiąca.”

🎶 Polska Afryka, Afryka Polska

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

No hate, No censorship. Be kind, be respectful

We federate with all servers: we don't block any servers.