Follow

Pomidorki nie polubiły wczorajszych dwóch stopni. Zrobiły się sine ze złości.
Próbowałem je pocieszyć i powiedziałem, żeby się trzymały bo będzie lepiej.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.