Follow

@kuba Prędzej pociąg dojedzie niż się zainstaluje.

@kuba niemożliwe, żeby dziesięć tysięcy zależności się tak szybko zainstalowało. Pewnie miałeś paczki w lokalnym keszu 😜

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.