Taktok to jest najlepsza rzecz jaka się przytrafiła ludzkości.

Follow

Za sto lat to wideo będzie „wisieć” w muzeum klasyki warte miliony z kolejkami zwiedzających.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.