Zmieniam moją narrację dotyczącą słodyczy i alkoholu, od teraz zachęcam wszystkich do spożywania jak największych ilości cukru i etanolu! Szybsza śmierć -> mniejszy ślad węglowy

Follow

@kuba No nareszcie myślisz o przyrodzie, a nie o pasożytach zwanych ludźmi.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.