Follow

Użytkownicy Apple: Apple dba o naszą prywatność i bezpieczeństwo
Apple: nie, nie, my tylko dbamy, żebyśmy wyłącznie *my* mieli dostęp do danych naszych użytkowników.

@kmic cenimy Twoja prywatność.
(została wyceniona dziś na ...)

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.