Follow

To uczucie kiedy ludzie młodsi od Ciebie, rozpaczają na tiktoku, że są starzy, bo nie rozumieją co to śpiulkolot.

@kmic bo to trzeba pieski na Facebooku oglądać, by się wiedziało

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.