Follow

@kuba @sp6ina praktycznie nic nie robią, bo to kapitał niemiecki i jak nie udzieli poparcia to jest relatywna cisza. Tak samo jak z rekordową sprzedażą broni przez Niemcy, poparcie zapory na granicy, czy ciągnięciem gazu przez Bałtyk. Wszystko za poczciwiej Angeli.
Za to głośno walczą Zieloni z atomem, bo Kremlin finansuje, więc teraz po zamknięciu atomówek, będą dawać Euro Putinowi finansując rząd łamiący prawa człowieka.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.