Follow

Ja już od dawna mówiłem, że należy powrócić do natury m.in. wypuścić tygrysy do miast, żeby polowały na najsłabsze dzieci, które nie potrafią się ukryć przed tygrysem.
Na tym polega natura i środowisko, że jest selekcja naturalna.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.