Follow

@smigol @copyme bo lubimy jak nasz podglądasz przez dziurkę od klucza. Seks jest wtedy przyjemniejszy. Tak spłodziliśmy syna, który w szelkach na jutubie prowadzi program ogrodniczy.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.