Modne plemiennie sygnalizowanie przynależności małpiej.

Follow

Przypominam, że pod względem taksonomicznym każdy człowiek jest małpowaty. Mamy wszystkie cechy charakterystyczne, która posiada każdy małpokształtny (simian) czy człekokształtny (ape/hominoid).
Tylko w języku polskim mamy słowo »człek«, więc bardziej kojarzy się z człowiekiem, choć człekokształtne to małpy, czyli małpy i ludzie.
Takie uroki tłumaczeń.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.