Miło było Was poznać. Możliwe, że umieram xD Mam skierowań tyle, że mi budżetu na prywatnych lekarzy nie wystarczy, bo na NFZ to nawet nie są refundowani xD

Follow

@otlet umieranie nie jest refundowane‽ Jestem oburzony na polską służbę zdrowia teraz.
Powinni refundować.

@kmic no nie refunduja, bo pogrzeb na koszt państwa to nie słyszałem bez bycia politykiem 😂

@otlet @kmic a to polityków nie można wrzucać do betonowego dołu i po prostu zasypać wapnem jak sławojkę?

@smigol @kmic czy można? W sumie to nie. Czy fajnie by było? W sumie to tak.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.