Follow

Poniedziałek się zaczął od dźwięku śmieciarek zbierających szkło.
Lowly.

@kmic u mnie o 6:30 wrzucali bez żadnej delikatności meble-śmieci (co jakiś czas zbierają gabaryty zostawione pod kontenerem i akurat teraz było ich dużo). Mieliśmy poligon pod blokiem.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.