Follow

Poniedziałek się zaczął od dźwięku śmieciarek zbierających szkło.
Lowly.

@kmic u mnie o 6:30 wrzucali bez żadnej delikatności meble-śmieci (co jakiś czas zbierają gabaryty zostawione pod kontenerem i akurat teraz było ich dużo). Mieliśmy poligon pod blokiem.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.