Follow

Właśnie, przypomniało mi się co miałem wpisać na fedi. Oglądałem dzisiaj kreskówkę o koniu, a tam pojawiła się taka scena:

Która mi troszkę wbiła w fotel, bo troszkę jakbym siebie widział w lustrze. Jakbym spojrzał w abyss swojej duszy.

Show thread
Ech Bojack... Dosłownie opis dzisiejszego świata...
Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.