Follow

Wezmę teiny, kofeiny, mateiny…
i zmuszę się do pracy.
Nigdy nie będę miał gorszego szefa niż ja sam. Innej osobie jest łatwiej strzelić w pysk jak za mocno ciśnie.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.