Follow

Dzieci w Chinach nie oglądają dobranocki, bo pracują na nocną zmianę, a ja mam narzekać, bo osłabiony jestem?
Jedziemy z robotą.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.