Follow

Dzieci w Kongo od szóstej kopią kobalt na magnesy do wiatraków OZE, a ja jak arystokrata mam odpocząć, bo mi słabo?
[uderza się z liścia po pysku trzy razy i zaczyna pracować]

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.