Follow

Nie pamiętam, gdzie położyłem filtry ferrytowe i zastanawiam czy nie szybciej będzie kupić nowe, niż szukać te co mam.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.