Follow

To jest aktualnie mój ulubiony kanał, bo laska pracuje jako ekspedientka i odgrywa scenki ze swojego życia.
Jakbym ja miał do czynienia z takimi klientami to doszłoby do massmorderstwa.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.