Follow

“One final thing. Thanks to Google’s OpenFont License (OFL), Literata is free to own and use. Normally a type family like this would cost upwards of £500, with good reason.”

Czasem interesy korporacji są zbieżne z interesami ludu.

Podobnie Noto:
• warto zainwestować w rozwój kroju globalnego, żeby móc oferować globalne usługi
• jednocześnie krój globalny to dobro dla każdego homo sapiens, bo dostaje „za darmo” profesjonalne literki w dowolnym skrypcie tego świata

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.