Follow

Moje rozmowy z laskami na fedi, kiedy słyszę tekst: „domyśl się”:

@kmic Tak to ci powie koleżanka, która się chce podroczyć z Tobą. Kobieta będzie Ci wmawiać, że wszystko w porządku i pokazywać całą sobą, że jest wkurwiona ;)

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.