Follow

Podobno następny tydzień w Łódzkiem ma być tez bez deszczu, mi się deszczówka już pokończyła, więc użyje pitnej do podlewania, ale jako bufor z beczek, żeby się ociepliła i chlory odparowały.
A górolom rozbujnikom padało na południu, że hej podobno. To jest sprawiedliwość?
500- i redystrybuuować ich szczęście, żeby reszczie polski nie było przykro.

@kmic Możesz sobie ode mnie nabrać, z Warty. Pozwalam.
Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.