Follow

Kiedy jesz kromkę chleba z plastrami jajka gotowanego, ale szturchnęła/zatrzęsła Ci się dłoń, plasterek wpadł do herbaty upitej do połowy; Ty patrzysz się milcząco, po chwili spoglądania w abyss, upijasz herbatę i zjadasz z dna jajko wymoczone herbatą.

To jest życie. To jest życie.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.