🔴بازم فوووری نت‌بلاکس فیلتر شدن اینستاگرام در ایران رو تایید کرد!

@rootcutgame1 فوری خیلی بد: ♨️♨️ اینترنت موبایل ملی شد

بررسی‌های دیجیاتو نشان می‌دهد اینترنت موبایل (همراه اول و ایرانسل) در تمام تهران قطع و صرفا دسترسی به سایت‌های داخلی ممکن است.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.