دکتر؟
-جون دکتر
بوم بوم میکنه قلبم
*نوتیف:عوض شدن حساب
-عزیزم یه بار دیگه بگو
بوم بوم میکنه قلبم
*نوتیف:عوض شدن حساب
-عزیزم یه بار دیگه هم بگو
دکتر میگم بوم بوم میکنه قلبم چشمام سیاهی میره میزنه به سرم
*نوتیف:عوض شدن حساب
-عزیزم یه بار دیگه هم بگو این دفعه میفهمم.
دکی میگم داره بوم بوم میکنه قلبم سرم اخ ستینسنسن
*نوتیف:عوض شدن حساب
-عزیزم یه بار دیگه بگو
الو؟
-بگو دیکه دردتو
شما؟
-دکترم
وای به دادم برسید آقای دکتر شوهرم سکته کرده
*نوتیف:عوض شدن حساب
-عزیزم یه بار دیگه بگو
به دادم برسین آقای دکتر همسرم سکته کرده داره میمیره
-یه بار ریستارتش کن
یعنی چی؟
-من دکترای کامپیوتر دارم.
دکیی
*نوتیف:عوض شدن حساب....
و زن این آقا هم به علت فشار و استرس زیاد از چشم هایش خون گریه کرد و بخاطر داشتن سابقه حمله قلبی سکته کرد.


.
در باب حساب عوض کردن های @drcode
بس کن دیگه 🙃

@rootcutgame1
دیگه نمونه ای نمونده انتقال حساب بدم.

@rootcutgame1
برای عضویت به چندتا تمونه درخواست دادم تایید بشه بازم انتقال حساب داریم😂

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.