و ای کسانی که برنگشته اید بدانید که مهلت شما به زودی به پایان میرسد و اکثر مردم به سوی او برگشته اند و پس از پایان مهلت دگر نمی‌توانید بازگردید.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.