🔴خانواده مهسا امینی: دختر ما مگر علف هرز است، از کسی نمی‌ترسیم و شکایت می‌کنیم

🔹در کردستان همه خانواده ما را می‌شناسند. پدربزرگم در همه استان‌های ایران مرید داشت. ما خانه اعتکاف داریم. کسی نیستیم که بخواهد به ما آموزش حجاب بدهند. این‌ها خودشان باید تربیت و ادب یاد بگیرند. بهشان گفته‌ام که ما گدا گشنه نیستیم که بخواهید به ما ناهار و شام بدهید! ما از روی سفره پر بلند شده‌ایم. دختر ما مگر علف هرز است. شکایت کرده‌ایم. به هر جایی که لازم باشد شکایت کرده‌ایم. ما نه به دنبال این هستیم که مبالغه کنیم و نه می‌خواهیم حق دخترمان ضایع شود./هم میهن

نظم نوین جهانی....
پادشاه جدید...
جنگ اوکراین جدید....
جنگ یونان جدید....
جنگ ایران...
جنگ آذربایجان جدید...
و به زودی جنگ تایوان جدید....
پ.ن:عکسی که ایلان ماسک چند ماه پیش منشتر کرد.

Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.