@Lyudmila bon dia😘😘...ja neva per allí ? Que esteu tirant un airet gelat d'allà d'alt que flipes🥶

@darkanael Bon día. Per ací no. Molt de gel, pero res de neu. Aleshores com este a la vora del Turia fa molt d'humitat. Ara anem amb els gossos al riu, de segur que tot está gelat.

@Lyudmila agafa camarrotges per a fer pastissets i amanides😜

@Lyudmila son yerbas en forma de estrella a ras de suelo, tienen puntas.de comen en ensaladas y para pastissets

@Lyudmila aver si encuentro foto decente o salgo a un huerto

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.