در باب داده‌های عمومی

در ۲۰۰۹، آمازون به شکلِ الکترونیکی به کتاب‌خوانِ مشتریانش نفوذ کرد تا کتابی که به‌اشتباه فروخته بود را حذف کند. بعدها آمازون وعده داد که دیگر از قابلیتِ حذف استفاده نکند؛ مگر این که از طرفِ حکومت درخواست داده شود. این دنیایی است که ما در آن زندگی می‌کنیم. دنیایی که کنترلِ دارایی‌های خودمان، دست دیگران است. fediverse.blog/~/تفکراتیکریزپر

Follow

@mskf1383

لینوکس آزاد هست اما تنها با مشارکت مردم ساخته نشده. خیلی شرکت‌ها توی ساختش مشارکت کردن.

در مورد ویکی‌پدیا هم یه تصور نادرست هست که چون هرکسی میتونه ویکی‌پدیا رو ویرایش کنه در نتیجه هرکس میتونه هر چیزی توش بنویسه. البته ویکی‌پدیا اجبارا قابل اعتماد نیست ولی از ویرایش توسط همه کس، وجود هر نوع مطلبی نتیجه نمیشه. مطالب داخل ویکی‌پدیا باید منبع‌دار و قابل اثبات باشن و البته یه مقاله ویکی‌پدیا باید بی‌طرفی رو رعایت کنه. البته با توجه به وسعت علوم، ممکنه همه جای ویکی‌پدیا اینطور نباشه و یه نفر توی یه مقاله خرابکاری هم کنه و تا مدت زمان قابل توجهی از چشم ویرایش‌گر‌ها مخفی بمونه.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.