@gabvp me'ls imagine en un gabinet de crisi fent brainstorming per veure com arreglen el culebró nediàtic on s'han ficat... I això és el miilor que se'ls ha ocorregut 😁

Follow

@arale_xan @gabvp
Per un q resulta ser honrat.. 🤣🤣

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.