@gabvp me'ls imagine en un gabinet de crisi fent brainstorming per veure com arreglen el culebró nediàtic on s'han ficat... I això és el miilor que se'ls ha ocorregut 😁

Follow

@arale_xan @gabvp
Per un q resulta ser honrat.. 🤣🤣

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.