Follow

No ho hauria pogut expressar millor 🤬

Des de q van entrar al govern a l'anterior legislatura, els seus Dept. s'han dedicat a dividir DG sobre la marxa x endollar més gent.
(abans només se'n creava alguna cada ±2 anys, quan hi havia una remodelació de l'executiu)

Ara, q s'han tret de la màniga nous departaments, entre noves SG i DG, és un no parar.

Em pregunto si a aquesta també li hem pagat un màster d'ESADE as hoc x justificar el nomenament... 🤔

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.