Follow

صورت ها زخمی
دست های شکسته
پاهای بی کفش
جیب های بی پول
دویدن و بی مقصد بودن
ندونستن و نفهمیدن و ادامه دادن
و باز هم و باز هم و باز هم

اسکلت هایی که بعد از مرگ درد و وزن زندگی را در خود نشان میدهد

ما کسانی هستیم که گویا هنوز دلیل تولد خودمان را نفهمیدم
شاید هر روز بپرسیم کی هستیم و چرا هستیم
ولی هر بار بی زبان تر میشویم
چون چیزهایی که میخوایم نیستیم

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.