لازم نیست حتماً بهمون اشاره کنید. راحت بنویسید

Follow

@UbuntuIranParty

آقای بهزادی یه تیرشت 3x اگه برام بیاری ممنون میشم
😂😂😂

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.