کسایی که آرچ نصب می‌کنند فکر می‌کنن خیلی خفنن، تا حالا mail server نصب و پیکره‌بندی کردن؟ 😂

@ravexina
میخواید دعوا راه بندازید؟؟
مشت اول هزار 🥊

@smjt2000

نگفتم آرچ بده! منظورم این بود استفاده از آرچ نیاز به توانایی و دانش خاصی نداره.

Follow

@ravexina @smjt2000
کاملا موافقم
بیشتر دیدن ترمینال هیجانی میکنه آرچ فن ها رو
:awesome_slide_r:

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.