چجوری بین کار و زندگی تفاوت قائل میشن.

Follow

@Mmdreza
نمیشیم :))
البته سعی خودمو میکنم ودعا میکنم بتونم

@Erfan
پس ، نکته اش صبر و سعی و دعاست ؟
می دونم صبر کنی درست میشه همه چی ، فقط نمی فهمم از کجا معلوم اون وقتی که درست شد شما زنده باشی؟

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.