تتلو یه توکن زده به اسم TNT که فقط هم جفت BNB اش هست توی پنکیک سواپ و در بیست و چهار ساعت گذشته 230 درصد رشد داشته :/

Follow

@javadnikbakht
این همه ارزش یه اسپم میره بالا
ما خل هستیم زندگی رو یکی دیگه داره میکنه

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.