امتحانات رو خوب جمع کردم
باشه به خود آیندم بگم تو سختی ها هم تونستی رد شی

الکی مثلا تمام سوالارو داشتم و با نصف استادا رفیق بودم

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.