با jupyter notebook
یه ارایه دانشگاهی درباره پکیج های اوپن سورسی که برای pv modeling ساخته شده زدم
کلی هم جون کندم همه چیز تست شده باشه و خوب نمایش داده شه
استاده میگه پاور پوینتش کن
میگم این ارائه در سطح دانشگاه های خارجی پاورپوینت چرا
میگه ما پاور پوینت میخوام
:acongablob: :acongablob: :acongablob: :acongablob:

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.