طریقه مرگ شما توسط حیوانات وحشی بدست خودتون قراره رقم بخوره
انتخاب خودتون رو بگین
توسط کدوم درنده قراره خورده بشین؟

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.