آقای صابر راستی کردار خبر دادن که سرطان دارند و چندسال هست درگیرن

واقعا ناراحت شدم

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.