رزومه ؟؟ بچه 12 ساله چه رزومه ای داره ؟ خوردن شیر سر ساعت ؟
ایستگاهتون رو فتح کرده

@Mmdreza
ویدیوهاشو ببین پایتون یاد بگیر.

@sudo
واسه چی ؟ چه لزومی داره ؟ که بشم یه خود کصبین مثل شما ها.
یه سوال برنامه نویسی ازشون پرسیدم . هیچکدوم جز عرفان زحمت فیو کردن توت منو هم بخودش نداد ف
با اینهمه ادعا که کون خر رو پاره کرده هیچکدوم حتی نگاه نکردن ب سوالم .
همین که هی استاد استاد به نافش می بندید و اگه یه دختر بپرسه :C یعنی چی ؟ کل کیو بیسیک رو براش توضیح خمیده تا برسه به ویژوال و ویژوال سی و پایتون . بعد سوال جدی منو حتی فیو نزد . خب این آدم احترامی پیش من نداره اصلا .

@danialbehzadi @sudo
:))))))))))))))))))))))))))))))))
عاشقتم . که بالاخره به حرفت آوردم . حالا برسم خونه برات میفرستم

@Mmdreza @danialbehzadi @sudo
تمام اینا پلن و تله بود که بالاخره جواب داد
:))

@danialbehzadi @Mmdreza @sudo
من خواستم کمکش کنم
ولی جواب نداد بهم

@Erfan @danialbehzadi @sudo
از شما در تیتراژ تقدیر و تشکر بعمل اومد . مرحوم حواسش ب همه چی هست . ظرفیت آدما روهم می دونم کنم بیش .
ولی بیشتر کرم کون داره . بیش فعال هم هست واسه همین یخ ریز‌حرف می زنه .
و چون از یه خونواده اشراف زاده و خان زاده اومده همه براش رعیتند مگه عکسش ثابت بشه .

@Mmdreza @Erfan @danialbehzadi @sudo
پسر چنان با شخصیت مرحوم ممزوج شدم که فعل ها رو هی قاطی میکنم .

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.