یه چیز دیگه میخوام از qoto به یه سرور دیگه ماستادون برم
کیا تجربه دارن؟

@danialbehzadi
میخوام یه سرور بدون فیلتر داشته باشم
برام بدون فیلتر شکن نمیاد
حتی زده به سرم رسبری رو سرور کنم

@danialbehzadi
اره امروز انجام میدم

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.