یه سوال خیلی مهم
من پادکست
Mythology
از
Parcast
رو گوش میدادم
ولی اسپاتیفای دیگه کار نمیکنه رسما از هر دری میرم جواب نمیده بهم
از کجا میشه بهش دسترسی داشت
(از padcastaddict تا برنامه های هندی رو چک کردم هیچ کدوم ندارن انحصاری هست)
اگر کمک کنین من خودم براتون کاپ کیک سفارش میدم

@Erfan
از چه نظر دیگه کار نمیکنه؟ منظورت فیلترینگ و ایناست؟

@Erfan
اسپاتیفای فیلتر نیست. تحریمیم. سرویس‌های تحریم‌شکن بازش میکنن.
مثل dns شکن یا هر dns دیگه که تحریم‌شکنه.
(حتی ۴۰۳ آنلاین هم ساپورتش میکنه)

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.