പുതുമുഖമാണ് ബൂസ്റ്റ് തര്വോ 😌

വെറുതെ ട്രെൻഡ് ചെയിച്ചേക്കാം

#mallutweeps

ഇവിടെ #mallutweeps ട്രെൻഡ് ആവുന്നു എന്ന് കേട്ടല്ലോ :smug:

Hey guys, if any Malayalam tweeps are on Mastodon. Use the hashtag #mallutweeps so that I can find you and follow you.

You can find me here : @feekary

Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.