باگ رتبه تو استیکرای‌ اراک
به لوگو جاوا اسکریپت دقت کنید 🤔🤬

چرا سید محمد امین انقدر شبیه دانیال بهزادیه واقعا؟؟ ⁦🤷🏻‍♂️⁩🤔
من تا قبل از این هر جفتشون رو میدیدم فکر میکردم دانیال بهزادیه

صالح میگه:
سهیل پدر اسپم فارسیه

لحن حرف زدن حسام یه جوریه که انگار داره پرزنت شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای می‌کنه

بابا دو دقیقه اومدیم خودتونو ببینیم همش دارین تبلیغ میکنید 😏

از اول بگو ما الان اومدیم ⁦🤷🏻‍♂️

پیام بازرگانی آروین قبل از ناهار...
اسپانسر که باشی تایمم نداری 😅

ارائه امین خزائی نصفش تیکه به دانیال بهزادی بود

ویو یا ریکت مسأله این است ⁦🤷🏻‍♂️⁩

Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves. A STEM-oriented instance.

An inclusive free speech instance.
All cultures and opinions welcome.
Explicit hate speech and harassment strictly forbidden.
We federate with all servers: we don't block any servers.