സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി‌: ചെറു വാടകവീടുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെ; അപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന് ആളില്ല

mathrubhumi.com/mobile/money/p

@chatthamatthi അതിൽ പറയണ പോലെ സിങ്കിൾ ബെഡ്റൂമിന് 10K റുപ്യ കിട്ടണ കാലമൊക്കേം കഴിഞ്ഞ്. ഞങ്ങ താമസിക്കണ ഏരിയയിൽ ഒക്കേം സിങ്കിൾ ബെഡ്റൂമിനു 15K ആണ് കുറഞ്ഞ വാടക.

Follow

@melo @chatthamatthi
ബൊമ്മനഹള്ളി? വലിയ വാടക ഉള്ള വീടുകൾ? എന്തോ എവിടെയോ ഒരു പന്തികേട് പോലെ.

Sign in to participate in the conversation
Qoto Mastodon

QOTO: Question Others to Teach Ourselves
An inclusive, Academic Freedom, instance
All cultures welcome.
Hate speech and harassment strictly forbidden.